Domov - > eŠR ->

Najbolj kulturna šola leta

23.9.2016, avtor: (mč) / rubrika: aktualno

NAJBOLJ KULTURNA ŠOLA LETA JE OSNOVNA ŠOLA LUISA ADAMIČA GROSUPLJE

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) je včeraj, 22. septembra 2016, v sodelovanju z OŠ Petrovče (najbolj kulturno šolo preteklega leta) na zaključni prireditvi v Domu II. Slovenskega tabora v Žalcu razglasil imena 56 osnovnih šol, ki so si letos prislužile naziv 'kulturna šola', in najboljšo med vsemi, najbolj kulturno šolo leta 2016. Gre za najvišja priznanja JSKD na področju kulture za osnovne šole. Najbolj kulturna šola leta 2016 je po mnenju strokovne komisije, ki je podrobno pregledala in ocenila obšolske kulturne dejavnosti 58 šol, prijavljenih na tokratni razpis, Osnovna šola Luisa Adamiča Grosuplje.

Kulturna šola leta v kategoriji velikih šol je postala OŠ Preserje pri Radomljah, kulturni šoli leta v kategoriji srednje velikih šol sta postali OŠ Gustava Šiliha Velenje in Dvojezična OŠ I Lendava, kulturna šola leta v kategoriji male in podružnične šole pa je postala OŠ Olge Meglič Ptuj.

Komisija je s posebnimi področnimi priznanji nagradila tudi šole, ki še posebej izstopajo na posameznih kulturnih področjih. Posebno priznanje za izredne dosežke na  področju zborovske dejavnosti je prejela OŠ Nazarje, posebno priznanje za izredne dosežke na  področju gledališke dejavnosti je prejela OŠ Rače, posebno priznanje za izredne dosežke na  področju lutkovne dejavnosti je prejelaOŠ Zbora odposlancev, posebno priznanje za izredne dosežke na  področju  folklorne dejavnosti je prejela OŠ Šentjernej, posebno priznanje za izredne dosežke na  področju  filma in videa je prejela OŠ Brezovica pri Ljubljani,posebno priznanje za izredne dosežke na  likovnem in fotografskem področju je prejela OŠ Polzela,posebno priznanje za izredne dosežke na  literarnem področju je prejela  OŠ Rače, posebno priznanje za izredne dosežke na  področju  varovanja kulturne dediščine in izobraževanja mentorjev je prejela OŠ Ivana Cankarja Trbovlje,posebno priznanje za izredne dosežke na  področju  medgeneracijskega povezovanja je prejela OŠ Odranci,posebno priznanje za izredne dosežke na  področju  mednarodnega sodelovanja je prejela OŠ Radlje ob Dravi, priznanje za izredne dosežke na  področju multikulturnega in medetničnega sodelovanja pa je prejela OŠ Livada Ljubljana.

Obrazložitve:

NAJBOLJ KULTURNA ŠOLA LETA 2016 - OŠ LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE

Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje velja s približno 1400 učenci, ki obiskujejo pouk na šestih enotah, za eno največjih šol v Sloveniji z največjo slovensko podružnično šolo Šmarje - Sap. Šola je tesno povezana s krajem, saj sodeluje na številnih lokalnih dogodkih, hkrati pa so vrata šole odprta za krajane, lokalne obrtnike, društva, ki s svojim znanjem in izkušnjami popestrijo pouk učencev.

V šolskem okolišu se nahajajo štiri romska naselja. Pouk obiskuje 46 romskih otrok na petih enotah. Poleg individualizacije in diferenciacije pri pouku jim učno pomoč nudijo tudi učitelji dodatne strokovne pomoči.

Na šoli deluje več kot 30 krožkov in skupin, s čimer šola svojim učencem omogoča najraznovrstnejše ustvarjanje, kjer lahko izrazijo svoj jaz, odkrijejo svoje talente, razvijajo svoje potenciale. V glasbene, gledališke, lutkovne, folklorne, plesne, likovne, literarne, filmska krožke ter skupine za ohranjanje kulturne dediščine so vključeni prav vsi učenci. Le-ti se vsako leto udeležijo različnih tekmovanj na šolskem, regijskem in državnem področju, kjer njihovo znanje potrjujejo številna priznanja.

Na šoli deluje devet pevskih zborov, zelo veliko pozornosti posvečajo tudi literaturi. Vsako leto izdajo več knjig - samo v zadnjih treh letih so izdali 13 knjig, ki so jih napisali njihovih učenci.

Zelo uspešni so bili tudi na gledališkem področju. Na matični šoli in njenih podružnicah delujejo različni dramski krožki, ki vsako leto pripravijo več uspešnih in kakovostnih gledaliških uprizoritev, s katerimi se redno udeležujejo območnih, regionalnih in državnih srečanj gledaliških skupin Slovenije. Predstave gledališke skupine Gledališče Hiška so bile že osmo leto zaporedoma uvrščene med deset najboljših v Sloveniji po selektorskem izboru. Omeniti pa je potrebno tudi več kot 30-letno tradicijo ustvarjanja na lutkovnem področju.

Na osnovni šoli Louisa Adamiča Grosuplje mentorji s svojim pozitivnim in sproščenim pristopom motivirajo učence, tako da zanimanje za vključevanje v obšolske kulturne dejavnosti iz leta v leto narašča. Ob podpori vodstva šole se mentorji udeležujejo različnih izobraževanj in s tem svoje znanje širijo, bogatijo, kar jim omogoča uspešno ustvarjalno delovanje in zagotovo v veliki meri prispeva tudi k uspehom, ki jih učenci dosegajo na regijski, državni in mednarodni ravni.

 Kulturna šola v kategoriji velika šola je OŠ PRESERJE PRI RADOMLJAH

OŠ Preserje pri Radomljah je bila leta 2007 razglašena za Glasserjevo kakovostno šolo, katere vizija je: z dobrimi odnosi do uspeha. To se odraža v formativnem spremljanju učenčevega napredka in pouku za polno usposobljenost (PPU); sloganu »Z roko v roki nikoli nisi sam«, predvsem pa v raznolikem kulturnem udejstvovanju, katerega namen je učencem zagotoviti čim širši krog možnosti prepoznavanja močnih področij ter predstaviti kulturo kot eno temeljnih in nepogrešljivih dejavnosti človeškega vsakdana.

Nepogrešljivo je povezovanje s krajem, še posebej s kulturnim in turističnim društvom, varovanje kulturne dediščine, medgeneracijsko povezovanje, mednarodno sodelovanje, eko usmeritev in delovanje po načelih Unesca, ki učence šole vzgaja v duhu pozitivnega odnosa do naravne in kulturne dediščine.

Na šoli si učitelji in mentorji prizadevajo učence kulturno izobraziti, jih podučiti in jim ponuditi dragoceno življenjsko izkušnjo na številnih področjih, ki jih pojem kulture spremlja. Vsako šolsko leto naštejejo več kot 50 kulturnih dejavnosti, ki povezujejo učence razredne in predmetne stopnje. Najmočnejši in najdejavnejši področji sta gledališče in literarno ustvarjanje, ki ga učenci spremenijo tudi v filmsko obliko. Učenci s svojimi gledališkimi predstavami, šolskim časopisom in literarnimi umetninami poosebljajo jedro kulturnega izobraževanja in delovanja.  Velik poudarek dajejo novim oblikam kulture in umetnosti. Stremijo k temu, da vse, kar počnejo, povežejo s kulturo, vsakdanjim življenjem in bogatenjem duha vsakega učenca. Glavni pobudniki vsega tega so učenci, ki s številnimi idejami sooblikujejo kulturne dejavnosti, načrtujejo vedno nove in nove ter so s svojo zavzetostjo nepogrešljivi člen v verigi ustvarjanja.

Na OŠ Preserje pri Radomljah se dobro zavedajo, da šola brez kulture ne obstaja, še več, da človek brez kulture ne živi, zato je njihov temeljni cilj kulturno izobražen posameznik.

 Kulturni šoli v kategoriji srednja velika šola sta OŠ GUŠTAVA ŠILIHA VELENJEin DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA I LENDAVA

OŠ Gustava Šiliha Velenje sledi viziji: »Skupaj rastemo, se učimo in vzgajamo s srcem. Vsakemu posamezniku zagotovimo pot do optimalnega znanja. Naj bo šola uspešna za vse.« Na šoli si prizadevajo ohraniti visok ugled šole v ožjem in širšem slovenskem prostoru. Ustvariti želijo spodbudno okolje, ki učencem, staršem ter zaposlenim omogoča pogoje za kvalitetno delo, odnose in pripadnost. Poleg mnogih vrednot posebno pozornost namenjajo tudi kulturi. Šola ima izjemno razvita skorajda vsa področja kulturnega ustvarjanja, od lutkarstva in gledališke dejavnosti, glasbenega, literarnega, plesnega, folklornega, likovnega in filmskega ustvarjanja, pa vse do ohranjanja in spoznavanja kulturne dediščine ter mednarodnega povezovanja. S posebnimi kulturnimi projekti na šoli redno spodbujajo sodelovanje med različnimi področnimi dejavnostmi, kjer nastopijo zbori, folklorne skupine, recitatorji, plesalci, projekcijo pripravijo učenci izbirnega predmeta Multimedija, likovniki pomagajo pri nastanku scene, oblikujejo risbo za vabilo, člani recitatorskega krožka pripravijo vsebinski del vabila, novinarji pripravijo prispevek o teh prireditvah. Učenci s svojimi nastopi popestrijo razne občinske prireditve, že vrsto let pa na kulturnem področju sodelujejo tudi z Velenjskimi vrtci in pripravljajo predstave za vrtčevske otroke.

Dvojezična osnovna šola I Lendava je največja dvojezična osnovna šola na narodnostno mešanem območju Prekmurja. Trudijo se ustvariti pogoje, v katerih bi se učenci dobro počutili in bi v kar največji meri lahko razvijali svoja močna področja. Učencem skušajo omogočiti, da se udeležujejo večine razpisanih tekmovanj v znanju in drugih merjenjih moči - tudi v okviru narodnostnega programa.  Posebnost njihove šole je dvojezični pouk. Delo pri pouku namreč poteka v slovenskem in madžarskem jeziku. Oba jezika sta tudi učna predmeta, ki se poučujeta kot materni jezik in jezik okolja. Menijo, da uspešno uresničujejo enega izmed najpomembnejših ciljev dvojezične osnovne šole, to je vzgoja za spoštovanje in razumevanje narodne, jezikovne in kulturne drugačnosti oz. medkulturni dialog, kar je tudi ena najpomembnejših evropskih vrednot.

Trudijo se razvijati najširšo paleto kulturno-umetniških dejavnosti in vanje vključiti večino svojih učencev. Že vrsto let sodelujejo s šolami iz Porabja in tudi z nekaterimi šolami iz Madžarske, obnovili pa so tudi sodelovanje z osnovno šolo iz sosednjega Murskega Središča.

 Kulturna šola v kategoriji mala oziroma podružnična šola je OŠ OLGE MEGLIČ PTUJ

OŠ Olge Meglič se nahaja v starem mestnem jedru najstarejšega slovenskega mesta. Njena največja prednost je prav lokacija, saj daje šola s svojim pedagoškim kot tudi s spremljajočimi dejavnostmi staremu mestnemu jedru poseben pridih in življenje. Lega v bližini kulturnih ustanov, kot so Ptujski grad, Miheličeva galerija, gledališče, knjižnica, kino, Dominikanski samostan idr. jim omogoča, da učencem nudijo nadstandardne oblike dela, zato se trudijo to prednost v povezovanju z omenjenimi ustanovami tudi čim bolje izkoristiti. To dokazujejo s kakovostnim vzgojno-izobraževalnim delom ter z organizacijo in izvedbo številnih kulturnih prireditev. Vključujejo se v projekte, se povezujejo in sodelujejo tudi z lokalno skupnostjo in z drugimi šolami.

Aktivni in tudi uspešni so na večih kulturnih področjih. Še posebej so ponosni na svojo pesniško zbirko naših učencev Prvi koraki ter spletno knjigo pravljic Moja pravljica, ki izhajata vsako leto. Zelo dejavna in prodorna je njihova lutkovna skupina, ki zadnja leta ustvarja lutkovne predstave, z avtorsko glasbo in dovršeno izdelanimi lutkami. Po kakovosti pa iz leta v leto rastejo tudi vsi naši šolski pevski zbori. Za seboj imajo veliko odličnih in raznovrstnih dosežkov na vseh področjih ustvarjanja, od znanja, umetnosti in kulturnega udejstvovanja, športa, medgeneracijskega povezovanja, mednarodnega sodelovanja, sodelovanja na natečajih, projektnega dela, v čemer gotovo izstopa njihovo sodelovanje v projektu EPK in bralne pismenosti. Pri vsem tem je njihov glavni cilj prikazati življenje in delo svoje šole širši javnosti, predvsem pa nuditi učencem možnosti lastnega razvoja in javnega nastopanja.

 Priznanje za izredne dosežke na področju zborovske dejavnosti: OŠ NAZARJE

Osnovna šola Nazarje svojim učencem omogoča razvijanje raznovrstnih potencialov, saj ponuja kar 30 različnih interesnih dejavnosti ter obilico možnosti sodelovanja v raznovrstnih projektih. Posebno skrb namenjajo tudi medsebojnim odnosom ter sodelovanju s starši, ki imajo prav tako veliko možnosti, da spoznajo življenje in delo na šoli.

Posebej uspešni so na področju večglasnega petja, ki ga zbori OŠ Nazarje gojijo kot žlahtno vrlino. Učenci v otroškima in mladinskem pevskem zboru ter vokalni skupini I-Zborček pod vodstvom zborovodkinje Katje Gruber prepevajo že vrsto let. Vsi pevski zbori se na regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih in revijah predstavljajo z večglasnim petjem, pri tem pa nizajo uspeh za uspehom. Poleg številnih zlatih priznanj z odliko, prejetih na državnih tekmovanjih, se lahko Mladinski pevski zbor OŠ Nazarje pohvali še z zlatima priznanjema iz Mednarodnih tekmovanj Musica sacra, Bratislava (2013) ter Mlada Praga (2015). Prav tako je bil njihov mladinski pevski zbor lansko leto izbran za sodelovanje na koncertu združenih pevskih zborov Potujoča muzika ob svetovnem dnevu zborovske glasbe.

 Priznanje za izredne dosežke na področju gledališke dejavnosti: OŠ RAČE

Tudi na osnovni šoli Rače dajejo velik poudarek kulturni vzgoji. Učenci sodelujejo na raznovrstnih prireditvah v šoli in zunaj nje in se redno obiskujejo kulturne ustanove. Posebej so ponosni na otroško gledališko skupino, ki pod mentorstvom Petre Pipenbaher že vrsto let dosega vidnejše uspehe. Gledališka skupina, ki jo obiskujejo otroci, stari med 8 in 13 let, ustvarja in vselej išče nove načine za prikaz različnih vsebin.

V okviru letošnjega literarnega in likovnega natečaja za Frkolinove nagrade je na OŠ Rače nastala kratka gledališka predstava z naslovom OTROŠKE OČI VIDIJO VSE, ki odstopa od klasičnih gledaliških predstav v tem, da je vsebina igre izražena z gibanjem in s petjem melodije. Z različno višino glasov, različnim tempom petja ter čustveno obarvanostjo glasu pritegnejo gledalčevo pozornost in ga zasvojijo z melodijo. Predstava je bila na državnem srečanju gledaliških skupin nagrajena z zlatim priznanjem in bila izbrana tudi za mednarodno srečanje otroških gledaliških skupin v Kanadi, kjer so junija letos ponosno zastopali Slovenijo.

 Priznanje za izredne dosežke na področju lutkovne dejavnosti: OŠ ZBORA ODPOSLANCEV KOČEVJE

Osnovno šolo Zbora odposlancev obiskuje 508 učencev, od tega kar 71 romskih učencev, ki integrirano z vsemi ostalimi obiskujejo pouk. Poslanstvo šole je namreč sprejemanje drugačnosti, medsebojno spoštovanje, razvijanje kritičnega mišljenja in pozitivne samopodobe ter skrbeti za enake možnosti izobraževanja s ciljem osvajati vseživljenjsko znanje. Šola je zelo aktivna na vseh področjih kulturnega udejstvovanja. Če bi morali izpostaviti le eno izmed njih, bi bila to lutkovna dejavnost, ki pod okriljem mentoric Tine Stopar in Urške Rupnik deluje že šesto leto. Pri tem nastajajo kakovostne lutke in lutkovne predstave, s katerimi se uspešno udeležujejo območnih, regijskih ter tudi državnih srečanj gledaliških in lutkovnih skupin. Še posebej so veseli povabil različnih organizacij, ne samo na kočevskem, ko se s svojimi lutkovnimi predstavami lahko predstavijo tudi širšemu občinstvu.

 Priznanje za izredne dosežke na področju filma in videa: OŠ BREZOVICA PRI LJUBLJANI

Osnovna šola Brezovica nudi svojim učencem široko paleto kulturnih dejavnosti. Aktivno delujejo na likovnem, pevskem, literarnem, glasbenem, filmskem področju, poleg tega pa redno sodelujejo tudi s krajevno in širšo skupnostjo.

V zadnjih letih se šola s svojimi skupinami udeležuje številnih srečanj in festivalov tako na regijskem, državnem kot mednarodnem nivoju, pri čemer so poleg literarnega ustvarjanja izjemno prodorni tudi na področju filmske dejavnosti. Njihov filmski krožek pod mentorstvom Andreje Dobnikar uspešno deluje že 8 let, njegovi člani pa se pridno udeležujejo državnih in mednarodnih filmskih festivalov in natečajev ter pri tem posegajo po visokih priznanjih. V lanskem letu so s bili njihovi animirani in igrani filmski izdelki nagrajeni z dvema prvima nagradama na mednarodnem video natečaju Ota-Hrovatin v Trstu in prvim mestom na filmskem festivalu Zlatka Šugmana.

 Priznanje za izredne dosežke na področju folklorne dejavnosti: OŠ ŠENTJERNEJ

OŠ Šentjernej je eden od osrednjih stebrov kulturnega dogajanja v občini in širši okolici. Na šoli zagnano in kontinuirano skrbijo za kulturno-umetnostno vzgojo učencev in seveda zaposlenih.

Še posebej uspešni so na področju folklorne dejavnosti, ki jo na šoli gojijo že deset let. Njihova otroška folklorna skupina Šentlora se je že šesto leto zaporedoma uvrstila na državno srečanje otroških folklornih skupin. Znotraj folklorne dejavnosti pa na šoli uspešno deluje tudi pevska skupina Pojoče Šentlorke, ki neguje večglasno ljudsko petje.

Folkloristi osnovne šole Šentjernej s svojimi skrbno pripravljenimi plesnimi programi, v katerih se odražata pristna otroška igra in lepo petje, popestrijo marsikatero prireditev v domačem okolju. Pri svojem kakovostnem poustvarjanju pa vedno iščejo tudi nove poti v povezovanju z različnimi področji umetnosti. Tako nastajajo zanimive fuzije naše dediščine in pristopov sodobnosti.

 Priznanje za dosežke in prodornost na likovnem in fotografskem področju: OŠ POLZELA

Osnovna šola Polzela je prepoznavna po znaku, soncu z mavričnimi krili, ki je opisan z besedami Neže Maurer, slovenske pesnice in nekdanje učenke šole: »Otroci mi pomenijo živo igro v razigrano življenje mojih juter.« Sonce, simbol prijazne šole,  sprejema vse otroke in tudi vse ostale v njej v vsej njihovi mavrični raznolikosti. Na šoli sta poleg širokega spektra dejavnosti, ki jih ponujajo svojim učencem, zelo prodorna likovna in fotografska dejavnost, ki ju spretno vpletajo v vse ostale sfere kulturnega ustvarjanja. Učenci se redno udeležujejo državnih in mednarodnih likovnih in fotografskih natečajev. V razstavnih prostorih šole so ves čas na ogled njihova dela, ki so vezana na pouk likovne umetnosti v okviru rednega pouka, izbirnih predmetov, likovnega krožka ali pa so razstave tematsko vezane na določene projekte in dneve dejavnosti. Razstave so pomemben del celostne podobe šole, ki kažejo na pomen  likovne ustvarjalnosti, samostojno in v povezavi z drugimi področji ustvarjalnosti. Na osnovni šoli Polzela s celovitim likovnim pristopom ter neposrednim in posrednim povezovanjem ustvarjalnosti razvijajo likovno kulturo tako pri učencih kot tudi pri starših, zaposlenih in drugih obiskovalcih šole.

 Priznanje za dosežke na področju literature: OŠ RAČE

Poleg gledališke in lutkovne dejavnosti na OŠ Rače v zadnjih letih vedno bolj v ospredje stopa tudi literarna dejavnost. Pohvalijo se lahko z uspehi na različnih državnih in mednarodnih literarnih natečajih, na katerih učenci s svojimi izvirnimi, iskrenimi, napisana z bogatim besediščem in duhovitimi pisnimi izdelki različnih žanrov dosegajo odlične rezultate. Med drugim so na lanskoletnem tradicionalnem literarnem srečanju najboljših mladih osnovnošolskih pesnikov in pisateljev iz Slovenije in zamejstva Roševi dnevi osvojili zlato priznanje. Šola je tudi organizator svojega likovno-literarnega natečaja, na katerem vsako leto ob slovenskem kulturnem prazniku najboljšim mladim ustvarjalcem podelijo frkolinove nagrade in priznanja. Število sodelujočih šol na natečaju iz leta v leto narašča, kar jih še posebej veseli, saj prav na ta način, z besedo ali sliko, tkejo medsebojne prijateljske vezi.

 Priznanje za izjemne dosežke na področju varovanja kulturne dediščine in izobraževanja mentorjev: OŠ IVANA CANKARJA TRBOVLJE

Vodilo OŠ Ivana Cankarja Trbovlje je vzgoja odgovornih, strpnih in solidarnih ljudi, zato učence usmerjajo v različna področja, ki so pomembna za nadaljnje življenje. Trudijo se, da bi učencem pokazali najrazličnejše načine in možnosti kulturnega udejstvovanja: od pasivnega opazovalca do aktivnega udeleženca ali celo ustvarjalca kulture.

Posebno priznanje si zaslužijo njihovi inovativni pristopi pri promociji in ohranjanju kulturne dediščine. Vsako leto prirejajo projektne dneve, kot so Domača obrt, Tradicionalna obrt v Zasavju, Dediščina gre v šole. Učenci pri različnih delavnicah spoznavajo tradicionalne slovenske obrti, pojejo ljudske pesmi, izdelujejo glasbila, pletejo košare, klekljajo itd. K sodelovanju povabijo tudi predstavnike lokalnih skupnosti ter posameznike, ki učence lahko naučijo ročnih spretnosti.

Izjemno vzoren je tudi njihov prispevek mentorskemu delu. Šola namreč zgledno skrbi za dodatna izobraževanja svojih mentorjev, ki so se v obdobju zadnjih treh let v skupnem obsegu udeležili več kot 650 ur seminarjev, delavnic, tečajev in usposabljanj, kar jih uvršča v nivo najbolj skrbnih.

 Priznanje za izjemne dosežke na področju medgeneracijskega sodelovanja: OŠ ODRANCI

Osnovna šola Odranci ima že več kot 150-letno zgodovino. Kljub majhnosti so šola, ki sledi sodobnim pristopom učenja in poučevanja, hkrati pa radi raziskujejo in ohranjajo kulturno, tehnično in naravno dediščino kraja. Pohvalijo se lahko kot aktivni povezovalci in nosilci kulturnega dogajanja v domačem kraju Odranci.

Na šoli še posebej spodbujajo projekte, ki temeljijo na sodelovanju in soustvarjanju njihovih učencev s starejšimi generacijami. Redno sodelujejo s predstavniki posameznih društev in varovanci doma Janka Škrabana, se povezujejo pri različnih kulturnih prireditvah, prirejajo skupne nastope učencev in njihovih starih staršev, organizirajo različne ustvarjalne delavnice.

Člani turističnega krožka in mladi zgodovinarji radi obiščejo starejše in ostarele ter dokumentirajo ustno, pisno, fotografsko in materialno izročilo. Mladi prostovoljci izvajajo delavnice računalniške pismenosti, na katerih mladi učijo starejše občane osnove dela z računalnikom. Bogata pa so tudi doživetja pri prenašanju znanja in veščin ter spretnosti v sodelovanju s članicami Društva žena ob številnih kuharskih delavnicah, gojenju in predelavi zelišč, izdelavi izdelkov iz ličja, slame in krep papirja.

Ples, glasba, petje, kulinarika, ročna dela… so priložnost medgeneracijskega druženja, povezovanja, sodelovanja v njihovem kraju. Medgeneracijska ustvarjanja so izjemna izkušnja, polna čustev in hvaležnosti z ene in druge strani.

 Priznanje za izjemne dosežke na področju mednarodnega sodelovanja: OŠ RADLJE OB DRAVI

Na OŠ Radlje ob Dravi poteka delo v skladu z vizijo šole »Dobro počutje, dobri odnosi in kvalitetno znanje«. Trudijo se, da bi ponudbo svojih kulturnih dejavnosti kar najbolj približali tako učencem kot tudi njihovim staršem in sokrajanom. Vsak učenec je vključen v najmanj eno kulturno dejavnost, še posebej pohvalno je tudi, da je vsak zaposleni na šoli posredno ali neposredno vpet v kulturno dogajanje na šoli.

Šola še posebej izstopa na področju mednarodnega sodelovanja. Na kulturnem področju se namreč povezujejo tudi s šolami izven naše države. Že več kot 20 let sodelujejo in izvajajo srečanja s šolo Volksschule v avstrijskem Eibiswald. Navezali so stike tudi s šolo v Biogradu na Moru, že nekaj let pa poteka sodelovanje z učiteljicami, ki poučujejo slovenski jezik v Švici, in z njihovimi učenci. Učenci se med seboj dopolnjujejo ne le v jezikovnem smislu, ampak predvsem na kulturnem področju ter spoznavanju navad in običajev.

 Priznanje za izjemne dosežke na multikulturnem in medetičnem sodelovanju: OŠ LIVADA LJUBLJANA

Na OŠ Livada Ljubljana se pozdravljajo v 28 različnih jezikih in so znani kot multikulturna šola, ki uspešno vključuje učence različnih narodnosti in veroizpovedi. Šolo obiskuje kar 90 odstotkov učencev, ki niso iz slovenskih družin.

Z ustvarjalnostjo, inovativnostjo, povezanostjo, strpnostjo in veseljem ustvarjajo pozitivno delovno vzdušje med vsemi učenci, zaposlenimi in starši. Učenci svojo ustvarjalnost in vedoželjnost uspešno kažejo tudi na kulturnem področju, saj jim šola nudi veliko različnih dejavnosti iz teh področij. Na šoli v želji po popestritvi pouka za tuje učence uvajajo dodatne interesne dejavnosti, kjer učenci še bolje spoznavajo slovenski jezik, ustvarjajo literarna dela, plešejo, razvijajo svojo samopodobo in samozavest, se vključujejo v izvedbe kulturnih programov, nastopov…

Velik poudarek namenjajo tudi mentorskemu delu in njihovemu udejstvovanju na dodatnih usposabljanjih in seminarjih s področja kulturnih vsebin. Z ostalimi slovenskimi šolami pa vedno z veseljem delijo izkušnje o poučevanju in vključevanju priseljencev v slovenske šole. Na ta način si učitelji skupaj z učenci prizadevajo ožjem in širšem okolju pokazati, da nas multietničnost bogati.

 Priznanje za celovit pristop h kulturnemu dogajanju: OŠ PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠČE

Začetki šolstva v Velikih Laščah segajo med leti 1750 in 1759. Staro šolo, ki je pogorela, sta obiskovala tudi znamenita rojaka Josip Stritar in Fran Levstik, šola pa nosi ime po avtorju prve slovenske knjige Primožu Trubarju, ki se je rodil v sosednji vasi. OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče ima izjemno razvejeno kulturno-umetniško dejavnost. Aktivni in tudi uspešni so na več kulturnih področjih: poleg pevskih sestavov, ki se redno uvrščajo na regijska srečanja in revije, dosegajo lepe uspehe s svojo fotografsko in likovno skupino, zelo aktivni pa so tudi literarno-novinarski krožek, gledališka in folklorna skupina.  Šolski kulturni utrip šole pa je tesno vpet v zunanje okolje, ljudi in kraje. Čuti se na vseh korakih, v številnih prireditvah, nastopih, sodelovanjih…

V sklopu inovativnega krožka so učenci pod mentorstvom izdelali inovativne klopi za notranje in zunanje prostore, lampijone za okrasitev Velikih Lašč in Ljubljane v prednovoletnem času, maskoto šole, okraske iz nenavadnih predmetov npr. špagetov… Kot šola, ki se nahaja na pomembnem slovenskem kulturnem prostoru (Trubar, Levstik, Stritar, Javoršek) namenjajo veliko pozornost branju in knjigi.

Izdali so kar nekaj knjig oz. publikacij, ki opisujejo ljudi in običaje njihovih krajev. Skratka – vidimo lahko, da OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče kultura in ustvarjalnost pomenita način delovanja, razmišljanja in čutenja ter da je k temu pomembnemu poslanstvu zavezan celoten šolski kolektiv in širše okolje.

Nagrajene šole so si prislužile različne oblike udeležb na seminarjih in izobraževanjih, ki jih za mentorje pripravlja JSKD, najboljše štiri pa še letno naročnino na strokovni reviji Mentor in Folklornik.
Zaključne prireditve se je udeležilo približno 300 otrok in njihovih mentorjev iz različnih slovenskih osnovnih šol, v veliki meri pa so se je udeležili tudi župani krajev nominiranih šol. Pred podelitvijo priznanj so se učenci v Dvorcu Novo Celje udeležili različnih ustvarjalnih delavnic, posvečenih znanim kulturnim ustvarjalcem širšega območju Žalca: domnevno prvi slovenski pesnici Fany Hausmann, skladatleju Frideriku Širca ter slikarju in grafiku Rudiju Španzelu. Ob koncu slovesne podelitve priznanj, ki je potekala v Domu II. Slovenskega tabora v Žalcu, pa so skupaj zapeli učenci kar 16 kulturnih šol s področja celjske in savinjske regije. »Veseli nas, da si vse več šol prizadeva za pridobitev naziva kulturna šola in da je postal naziv naj kulturna šola leta prestižni naslov, ki si ga danes želi marsikatera Osnovna šola. Pri tem nas še posebej veseli, ko vidimo, da so pričele šole med seboj sodelovati tudi na področjih kulture in na podlagi naziva 'kulturna šola', kar je pokazal letošnji primer, ko se je povezalo kar 16 šol in pripravilo skupen zborovski nastop,« je ob koncu prireditve povedal meg. Igor Teršar, direktor JSKD.

...

S projektom Kulturna šola in razglasitvijo najboljših šol želijo na JSKD predstaviti najbolj kakovostne dosežke osnovnih šol na področju kulturnih dejavnosti ter širšo javnost seznaniti s primeri dobre prakse. Želijo, da bi bil projekt spodbuda za tiste šole, ki obšolskim kulturnim dejavnostim ne posvečajo dovolj pozornosti, in priložnost, da bi imeli vsi učenci, ne glede na to, katero šolo obiskujejo, možnost izbirati med čim bolj kakovostnimi in raznolikimi kulturnimi dejavnostmi.

 Kulturna šola spodbuja kulturno vzgojo, omogoča ustvarjalnost mladih na raznolikih umetnostnih področjih, podpira kakovostne dosežke, skrbi za izobraževanje mentorjev ter stremi k temu, da bi postale šole žarišča kulturnega dogajanja v svojih lokalnih okoljih. Da bi spodbujal kakovosten način preživljanja prostega časa, pripravi JSKD znotraj projekta Kulturna šola letno več kot 1000 različnih prireditev za otroke in mladino. Projekt Kulturna šola je pred leti zasnovala Zveza kulturnih društev Slovenije, nato pa je njeno organizacijo prevzel JSKD.