Domov - > eŠR ->

Pomen in namen mednarodne raziskave PIAAC

18.3.2014, avtor: Špela Močilnikar / rubrika: aktualno

PIAAC je mednarodna raziskava o kompetencah odraslih, osebah starih od 15 do 65 let, ki poteka pod okriljem OECD v 33 državah in zajema več kot 200.000 ljudi ter velja za doslej največjo mednarodno raziskavo s področja izobraževanja odraslih. V prvem krogu raziskave, ki je potekal od leta 2008 do leta 2013, je sodelovalo 24 držav, od tega 17 članic EU. Devet držav, med katerimi je tudi Slovenija, se je raziskavi pridružilo v drugem krogu, ki bo potekal od 2012 do 2016. Pri nas se raziskava PIAAC izvaja v sklopu ESS projekta »Merjenje učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja za izboljšanje usposobljenosti izobraževalcev odraslih«, katerega izvajalci so Andragoški center RS, Univerza v Ljubljani (Fakulteta za družbene vede, Filozofska fakulteta in Ekonomska fakulteta) ter Statistični urad RS. V raziskavo bodo zajete osebe, stare od 16 do 65 let, z namenom, da se s cikličnim merjenjem na deset let ugotovi stopnjo razvitosti ključnih spretnosti in kompetenc s področja obdelovanja ključnih informacij. To merjenje zajema temeljno bralno pismenost in pismenost na zahtevnejši ravni, matematično pismenost ter reševanje problemov v tehnološko zahtevnih okoljih.

Raziskava bo poleg neposrednega merjenja spretnosti in kompetenc vključevala tudi obsežen vprašalnik o socio-demografskih podatkih anketiranca, dodana so tudi vprašanja za neposredno ugotavljanje uporabe kompetenc pri delu in v domačem okolju. Za potrebe nacionalnih analiz so slovenski raziskovalci dodali še vrsto vprašanj, ki sicer niso vključena v mednarodni vprašalnik, o karieri in zadovoljstvu z njo. V sklopu Programa PIAAC se pripravlja tudi spletna različica PIAAC-raziskovalnega orodja »Education and Skills Online«, s katerim bodo posamezniki lahko preskusili svoje kompetence ter primerjali sveoje rezultate z rezultati mednarodne raziskave PIAAC. Z raziskavo PIAAC bomo v Sloveniji ugotovili in pridobili mednarodno primerljive rezultate o kompetencah odraslih, mogoč bo vpogled v uporabo, razvoj in upadanje kompetenc odraslih glede na vpliv družine, izobraževanja, delovnega mesta ter stila življenja ter na vpliv kompetenc na ekonomski in socialni položaj posameznika, panoge, regije in države. Na podlagi rezultatov raziskave PIAAC, ki bodo znani leta 2016, naj bi v Sloveniji oblikovali tudi priporočila in strokovna izhodišča za izobraževalne in druge politike. Več informacij o raziskavi PIAAC lahko poiščete na spletni strani PIAAC, http://piaac.acs.si/.

Podatki raziskave PIAAC  pomembni za vsakega posameznika in za državo

Pri raziskavi PIAAC gre za medresorsko sodelovanje, zato so se novinarske konference (18. 3 letos na MIZŠ) udeležili predstavniki različnih ministrstev, ki so soglasno izpostavili nacionalni pomen raziskave PIAAC ter državljane in državljanke pozvali k sodelovanju. In kaj smo slišali?

Rezultati raziskave PIAAC bodo pomembni za oblikovanje tako vladne kot tudi medsektorske politike. Služili bodo kot podlaga za oblikovanje ukrepov na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer z namenom izboljšati zaposljivost. Sporočili nam bodo uspešnost na področju preventivnega izobraževanja na področju varnosti v cestnem prometu, katerega rezultat je nižja umrljivost oseb v prometu, ter služili kot osnova za oblikovanje dejavnosti za izboljšanje varnosti v cestnem prometu. Pokazali bodo na potrebe po novem znanju in kompetencah, ki bodo izhodišče za vodenje izobraževalnih procesov v prihodnosti in novih ukrepov za blaženje podnebnih sprememb. Rezultati raziskave PIAAC bodo v povezavi z rezultati raziskave PISSA pokazali, kako deluje naš izobraževalni sistem. Pokazali bodo tudi na kulturo branja v naši državi, na to, kaj se dogaja s pismenostjo v različnih starostnih obdobjih ter pripomogli pri oblikovanju ukrepov za dvig bralne kulture. Z raziskavo PIAAC bo mogoče ugotoviti, v kakšnem odnosu sta kulturni kapital posameznikov (pogostost kulturnih dejavnosti, založenost domače knjižnice, pogostost branja v prostem času itd.) in stopnja razvitosti države. Rezultati PIAAC bodo pomembni tudi pri načrtovanju vlaganja v izobraževanje kadrov na področju zdravstva in pri oblikovanju programov za zdravo in dejavno staranje.

S svojimi zbirkami podatkov, primerjalnimi analizami in tematskimi študijami bo raziskava PIAAC ponudila pomembne strokovne podlage za dolgoročno in strateško načrtovanje izobraževanja in usposabljanja v državi. Podatki raziskave PIAAC niso pomembni le za področje izobraževanja, temveč segajo veliko dlje. Zato mednarodna raziskava pismenosti teži tudi k izboljšanju stanja v smeri celovitejšega in bolj usklajenega medresorskega načrtovanja ter izvajanja ukrepov izobraževalne, zaposlitvene, kulturne, socialne, gospodarske, kmetijske, okoljske politike in drugih. Tako rezultati PIAAC predstavljajo tudi enega izmed temeljev pri uresničevanju Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v RS za obdobje 2013-2020, v kateri je posebej izpostavljena potreba po večjem in odzivnejšem medresorskem sodelovanju.