Preživeli bomo, a …

Svetovalna služba

/…/ Vlada predlaga (55. člen predloga Zakona o uravnoteženju javnih financ, ZUJF, vir: http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si), da se »v krajih, ki imajo dve ali več osnovnih šol, oblikuje skupen šolski okoliš. Število oddelkov v šolah s skupnim šolskim okolišem se oblikuje tako, da se število učencev deli s 24, ostanek pa predstavlja nov oddelek.«

Spremembe normativov minimalnega števila učencev v razredu (t. j. 24 učencev) in maksimalnega števila učencev v oddelku (t. j. 30) naj bi se vpeljale v 1. in 6. razredu. To pomeni, da lahko zdaj nekaj otrok, katerih število bo dovolj za sistematizacijo delovnega mesta svetovalnega delavca in knjižničarja, damo na eno ali drugo šolo, navkljub temu, da so že vpisani na določeni osnovni šoli. Torej ni nujno, da bodo začeli ali nadaljevali pouk na tej šoli. S kakšnimi merili naj izberemo 'presežne' učence in njim ter staršem povemo, da v novem šolskem letu pač ne bodo obiskovali šole, v katero so vpisani, pač pa drugo? Katera bodo merila za določitev, da gredo učenci na drugo osnovno šolo? Loto? Bodo prepuščeni iznajdljivosti vodstev šol? Me zanima, če in kako bodo to sprejeli starši in učenci.

Kaj pomeni vpeljevanje najmanj 24 in največ 30 učencev v razredu? Posledice bodo sledeče:

  • Učitelj bo bolj obremenjen. Več učencev pomeni več časa za preverjanje in ocenjevanje znanja, dodatne razlage, pregledovanja domačih nalog, organizacijo in izpeljavo različnih projektov ipd.
  • Slabše socialno ozračje v oddelku.
  • Slabše bodo delovne razmere za učence: več hrupa, nemira, manj dodatne razlage …
  • Ne bo se upoštevalo sodobnih trendov pri poučevanju: diferenciacija in individualizacija pouka. Z večjim številom učencev so slabše možnosti, da njim prilagajamo pridobivanje znanja glede na sposobnosti, specifične primanjkljaje, osebnostne značilnosti …

Dokazano je, da z rastjo števila udeležencev v določeni ustanovi upada kakovost dela.

Povišanje normativa za svetovalne delavce in knjižničarje

/…/ Povečanje normativa pomeni manj svetovalnega dela v osnovni šoli. Obremenitve svetovalnih delavcev se bodo povečale, a ne bomo mogli vsega naštetega opraviti. Poleg tega delo ne bo kakovostno. /…/

Gre za klasično načelo kapitalizma: minimalizirati stroške (to je svetovalni delavec) in maksimizirati produkte (to je vsebine dela šolske svetovalne službe). To pomeni samo upad kakovosti, izgorelost, stres in druge psihične motnje, ki so prizadele že mnoge druge ljudi v različnih poklicih (predvsem v gospodarstvu).

Bojim se, da bo kakovost izobraževanja res padla z naštetimi ukrepi. Vsi bomo preživeli: pedagoški delavci, učenci, starši. To smo že v preteklosti in bomo tudi zdaj. Vendar – kakšna bo cena za to 'preživetje'?

ALJOŠA DORNIK